Fenntarthatósági Terv

A Fagitex-V Kft felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e
szemlélet iránti elkötelezettségét, megalkotja fenntarthatósági tervét.
Jelen terv 2017. december 10-én lép hatályba.

Általános célkitűzések:
A fenntartható fejlődés olyan érték, amely mélyen gyökerezik az Európai Unióban, és a magyar
társadalom számára is egyre nagyobb jelentőséggel bír. A fenntartható fejlődés célja olyan fejlődés,
amely jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik
kielégítésének lehetőségétől. A Fagitex-V kft a fenntarthatósági tervében – költségvetési
lehetőségeihez képest – alapvetően két területre összpontosít : egyrészt a környezeti célok
megfogalmazására és teljesítésére, másrészt a társadalmi feltételek javítására.
A Fagitex-V Kft a fenntarthatóság szemléletmódjának, elterjesztésének elkötelezett támogatója,
munkatársai mindennapi munkájuk során ezen elvekre figyelemmel látják el feladataikat.
A Fagitex-V Kft az alábbi általános célkitűzések figyelembevételével készítette el fenntarthatósági
tervét:
- a Fagitex-V Kft hozzájárul a társadalmi feltételek javításához,
- a Fagitex-V Kft tevékenysége során a gazdaságosabb és környezetkímélőbb működésre
törekszik
Jelen fenntarthatósági terv célja, hogy a Fagitex-V Kft a fenntartható fejlődés elérése érdekében
kifejtett teljesítményének mérése, közzététele, elszámolhatóvá tétele megvalósuljon.

A fenntarthatósági terv hatálya:
A fenntarthatósági terv hatálya kiterjed a Fagitex-V Kft székhelyére ( telephelyére ) , továbbá
valamennyi alkalmazásában álló munkatársára.

A környezetei fenntarthatósággal összefüggő feladatok, célkitűzések:
A Fagitex-V Kft a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a következő környezeti
fenntarthatósággal összefüggő célkitűzéseket vállalja:
- Az új gépek, eszközök, és termékek fejlesztése során a várható környezeti hatások elemzése
megtörténik és a fejlesztések ezek figyelembevételével valósulnak meg. E célkitűzés
keretében a Fagitex-V Kft a rendelkezésére álló források függvényében olyan technológiát
alkalmaz, beleértve a tervezést, karbantartást, üzemeltetést , amelyek elfogadható műszaki
és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatók, és a leghatékonyabbak a
környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.
- A Fagitex-V Kft célul tűzi ki a hasznosításra átadott hulladék arányának növelését a
keletkezett hulladékon belül. A cél megvalósítása érdekében be kell vezetni a keletkező
hulladék szelektív gyűjtését.

A papír felhasználásával kapcsolatos célkitűzések
- A Fagitex-V Kft a papír vásárlásakor előnyben részesíti a környezetbarát termékjellel ellátott,
valamint az újrahasznosított rostanyagból készült papírokat, melyek fehérítéséhez
klórmentes vegyszert alkalmaznak.
- A papírhulladékok mennyiségének csökkentése érdekében az egyik felén már használt,
bizalmas adatokat nem tartalmazó papír másik oldala felhasználható belső információk
nyomtatására.
- A Fagitex-V Kft a papírkéztörlő használatát csökkenti, áttér a mosható pamut kéztörlő
használatára.

Fenntartható fejlődés és a munkakörnyezet
A fenntartható fejlődés egyik kulcsfontosságú eleme az energiafelhasználás racionalizálása.
A rendelkezésre álló erőforrások körültekintő és hatékony felhasználása, valamint az
energiatakarékos szemlélet előtérbe helyezése hozzájárul a szervezet gazdaságosabb
működtetéséhez. A hatékonyabb energiagazdálkodás érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az
irodatechnikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos szokásokra, valamint az irodaépületekben
található fűtési-hűtési rendszer használatának módjára.
- Az épületben elhelyezett energia-felhasználó készülékek takarékos működtetése
Az iroda gazdaságosabb és környezetkímélőbb működtetése érdekében a Fagitex-V Kft dolgozói
vállalják, hogy az irodában található minden olyan használaton kívüli irodatechnikai berendezést,
amely képes a készenléti üzemmódra, körültekintőbben működtet.
A Fagitex-V Kft a mind az irodaépületben, mind a gyártó csarnokban energiatakarékos világítást
alkalmaz. A megfelelő világítás kialakítása kiemelt fontosságú, hiszen nagyban befolyásolja a
dolgozók komfortérzetét, hatékony munkavégzését. A Led fényforrások a korábbi megoldásokkal
szemben jobb munkakörnyezetet biztosítanak ( pl. nem vibrálnak), alacsonyabb az
energiafogyasztásuk, karbantartási költségük. A Fagitex-V Kft kellő figyelmet fordít arra, hogy a
világítótesteket rendszeresen takaríttatja, ezzel is csökkentve az energiaigényt.
- A környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékek előnyben részesítése
A Fagitex-V Kft törekszik a kombinált, valamint az anyag- és energia-takarékos irodatechnikai
készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelően a személyi számítógépek, monitorok,
nyomtatók beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogjuk a berendezés
anyagösszetételét, a kétoldalas nyomtatás, az újra feldolgozott papír használhatóság és a készenléti
üzemmód szempontjait is.

Fenntartható fejlődés és a társadalmi feltételek javítása
- A Fagitex-V Kft támogatja a Pákozd térségben ( településen ) élők foglalkoztatásának
növelését.
- A Fagitex-V Kft törekszik a gépkocsi használat optimalizálására, előnyben részesíti az on-line
kommunikáció használatát.
- A Fagitex-V Kft a környezettudatosságot és a fenntarthatóságot kiemelt szempontként kezeli,
az ezt célzó gondolkodásmódot és viselkedés mintát terjeszti.
Záró rendelkezések
- A Fagitex-V Kft dolgozói közül 2018. 02. 01-ig fenntarthatósági felelőst jelöl ki, akinek a
munkaköri leírásába bekerül a fenntarthatósági szempontok állandó vizsgálata.
- A Fagitex-V Kft a fenntarthatósági tervét a vállalkozás hivatalos honlapján is elhelyezi.

Pákozd, 2017. december 10.

Virágné Dobai Gizella
ügyvezető