Esélyegyenlőség

Magyarország Alaptörvénye deklarálja az esélyegyenlőséget. Az esélyegyenlőségi törvény az Európai Unió előírásaival összhangban rendelkezik az egyenlő bánásmód elveinek érvényesítéséről, az esélyegyenlőség előmozdításáról. Ennek gyakorlati megvalósítását célozza az esélyegyenlőségi terv.

Irányadó jogszabályok:
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
meghatározza a közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes
elkülönítés, a megtorlás, valamint az előnyben részesítés fogalmát.
Esélyegyenlőségen értjük, hogy mindenki elérhesse az általa kitűzött célt, ha annak érdekében
lehetőségének megfelelően mindent megtesz. Fontos a helyzet megismerése, a problémák feltárása,
feladatok megjelölése az esélyegyenlőség megteremtése érdekében.

A FAGITEX-V KFT tartózkodik a diszkriminatív rendelkezések alkalmazásától.
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek
esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben
részesítését az élet minden területén, függetlenül, hogy nő és férfi, egészséges vagy fogyatékossággal
él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.

Alapelvek:
A Fagitex-V Kft, mint munkáltató, a foglalkoztatás során tiszteletben tartja vele munkajogviszonyban
állók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A feladatok ellátása során minden tekintetben szem
előtt tartja az esélyegyelőség és az egyenlő elbánás elvét.
A foglalkoztatottak érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve a Fagitex-V Kft olyan
munkafeltételeket biztosít és olyan munkakörülményeket alakít ki, amelyek hozzájárulnak az alapvető
értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottak megvalósításához.
Tilt minden közvetlen és közbetett hátrányos megkülönböztetést, amelynek eredményeként egy
személy vagy csoport valós, vagy vélt
- neme
- hovatartozása
- bőrszíne
- nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tarozás
- vallási vagy világnézeti meggyőződése
- politikai vagy más véleménye
- családi állapota
- szexuális irányultsága, nemi intendítása
- életkora
- társadalmi származása,
- vagyoni helyzete
- foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának ,
részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
- érdekképviseleteihez való tartozása,
- egyéb helyzet, tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban ,
mint amelyben más.

Célok:

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye,
- a diszkriminációmentesség,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy területén a helyzetelemzés során feltárt
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések
- a Fagitex-V Kft biztosítja, hogy a foglalkoztatottak közötti megkülönböztetés kizárólag
a munkakör betöltése szempontjából releváns képzettség, készség és szakismeret figyelembe
vételével, az elvégzett munka mennyisége és minősége alapján .
A Fagitex-V Kft tilt minden zaklatást, jogellenes elkülönítést, megtorlást.

A fenti célokat szem előtt tartva a munkáltató folyamatosan figyelemmel kíséri a foglalkoztatott
állomány összetételének alakulását, a tényleges helyzet felmérése alapján kijelöli az esélyegyenlőség
szempontjából kiemelt célcsoportokat, és meghatározza azokat a szempontokat, feltételeket és
támogatási formákat, amelyek az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják.
A Fagitex-V Kft az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek vélt vagy valós
megsértése esetén biztosítja az eset körülményeinek teljes körű érdemi kivizsgálását, és e célból
együttműködik mind a sérelmet szenvedett féllel, mind az ügyben eljáró hatósággal, továbbá
gondoskodik az okok feltárásáról, indokolt esetben megteszi a személyi felelősség érvényesítéséhez,
valamint a további jogsértés megelőzéséhez szükséges intézkedéseket.

Kiemelt célcsoportok:

Az esélyegyenlőségi terv alkalmazása szempontjából kiemelt célcsoportba tartozik
- a nő
- a negyven évnél idősebb
- a roma identitású
- a fogyatékos
- a két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő,
- a tíz éven aluli gyermeket ( gyermekeket ) nevelő egyedülálló
- a tartósan beteg
- az idős hozzátartozót ápoló
- a pályakezdő foglalkoztatott
A Fagitex-V Kft folyamatosan figyelemmel kíséri a kiemelt célcsoportba tartozók helyzetét, és a konkrét
viszonyok ismeretében intézkedéseket dolgoz ki az életesélyek, tovább a munkavégzéssel összefüggő
körülmények javítása érekében.

Helyzetfelismerés

A foglalkoztatottak esélyegyenlőségével kapcsolatban felhasználandó adatok egy része, a nemre,
korra, iskolai végzettségre, stb. vonatkozó adatok a humánpolitikai informatikai adatbázisból
rendelkezésre állnak.

Konkrét célok, intézkedések:

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a munkáltató az alábbi konkrét, kiemelt célokat,
programokat és intézkedéseket határozza meg:
1. A Fagitex-V Kft munkáltatói jogkört gyakorló ügyvezetői döntés jogán figyelemmel kíséri az
egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek gyakorlati érvényesülését.
2. Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése a munkaerő-felvétel során,
valamint a munkaügyi folyamatokban.
3. A pályázatok, a nyilvános álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók
kiválasztásánál kor, nem, nemzetiség, családi és egészségi állapot szempontjából nem teszünk
különbséget.
4. A munkaerő-felvétel, illetőleg a kiválasztás során az adott munkakörhöz szükséges
képesítéseken túl a készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezzük a
hangsúlyt, és a jelöltek kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontoknak tekintjük a hosszú
szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi
készség és képesség figyelembevételét.
5. A megüresedett álláshelyeken előnyt biztosítunk azon pályázók részére, akik a cégünknél
határozatlan idejű kinevezés, részmunkaidős foglalkoztatás vagy helyettesítőként határozott
idejű kinevezés keretében már jogviszonyban állnak.
6. Valamennyi alkalmazott megkapja a törvény által előírt illetményt.
7. Az esélyegyenlőség elősegítése a képzési programokhoz való hozzáférés területén
8. Minden munkavállaló szám ára biztosítjuk az egyenlő eséllyel hozzáférhető, egész életen át
tartó tanulás lehetőségét, ennek érdekében a munkavállalók teljes köre számára biztosítjuk a
képzésekhez és az azokról való tájékozódás lehetőségéhez való hozzáférést, különös
tekintettel az alacsonyabb iskolai végzettségű munkavállalókra.
9. A munkavállalók tanulási, továbbképzési igényeit folyamatosan vizsgáljuk, és azokat a cég
érdekeivel összehangoljuk.
10. A gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények.
11. A gyermeket nevelők munkarendjét a lehetőségeken beül úgy határozzuk meg, hogy képesek
legyenek szülői kötelességüknek eleget tenni. E körben a a gyermekeket nevelő munkavállalók
munkaidő-beosztásánál figyelembe vesszük a gyermekgondozási és oktatási intézmények
nyitva tartását. A 14 éven aluli gyermeket nevelők esetében a rendes évi szabadság kiadása
során lehetőség szerint figyelembe vesszük a gyermekgondozási és oktatási intézmények
működése során elrendelt szünetek időtartamát.

A munkavállalók munka- és életkörülményeinek javítására vonatkozó
intézkedések:

1. Az egészségmegőrzés érdekében az egészségügyi intézményekkel együttműködve évente
prevenciós szűrővizsgálatokat szervezünk. A szűrővizsgálatokon a részvétel nem kötelező.
2. Felülvizsgáljuk az egészséget veszélyeztető kockázati tényezőket és intézkedéseket hozunk
azok csökkentésére.
3. A munkakörülmények kialakításakor figyelembe vesszük az életkor változásaiból adódó
kockázati tényezőket, az emberi méltóság szem előtt tartásával.
Záró rendelkezések:

1. Az egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget sértő intézkedés, mulasztás vagy
megnyilvánulás fegyelmi vétség, amely miatt a munkáltató vagy képviselője ellen a
munkáltatói jogkör gyakorlója megteszi a szükséges intézkedéseket.
2. Az egyenlő bánásmód érvényesítésének figyelemmel kísérésére és jelen terv végrehajtásának
ellenőrzésére a cég ügyvezetője felel.
3. A cég ügyvezetője a jelen tervben foglaltakat legkésőbb 2018. május 31-ig napjáig valamennyi
munkavállalóval ismerteti, míg az újonnan foglalkoztatási jogviszonyt létesítő
munkavállalókkal a tervben foglaltak ismertetésére a foglalkoztatás kezdetével kerül sor.
4. A Fagitex-V Kft jelen esélyegyenlőségi terv aláírását követően gondoskodik a a cég internetes
honlapján történő megjelenéséről.

Virágné Dobai Gizella
ügyvezető

Pákozd, 2017. december 4.

Helyzetértékelés

A Fagitex-V Kft foglalkoztatottak:
Szakmai munkakörben foglalkoztatottak 12 fő
ebből férfi : 12 fő
határozatlan idejű munkaszerződéssel: 12 fő
részmunkaidős ( 4 órás ) 1 fő
Nem szakmai munkakörben foglalkoztatott 2 fő
ebből 1 fő férfi
1 fő nő
határozatlan munkaszerződéssel 2 fő
részmunkaidős ( 4 órás ) 1 fő

Megváltozott munkaképességű dolgozó nincs.

Pákozd, 2017.12.04.

Virágné Dobai Gizella
ügyvezető